Introduction to DAO

71 articles within this category

DAOrayaki |SubDAO 拉锯战:利益与挫折

随着 DAO 的不断发展,一种新型的亚文化将会出现:SubDAO。这些较小的、专注于特定事物的 DAO因其集中治理和快速决策的特征而在社区贡献者中越来越受欢迎,甚至被认为是未来DAO主要的组成形态。

3 months ago   •   6 min read   •   Loading Views
Introduction to DAO