DAOrayaki |DAO2DAO常见类型及生态现状

随着DAO 生态不断发展,DAO 之间的协作将会更加重要。 DAO 为 DAO 构建的工具和网络已经在 web3 中逐步普及,随着更多用例的发展,其重要性和流行度只会继续上升。

a month ago   •   7 min read   •   Loading Views
Introduction to DAO

DAOrayaki |基于PLONK的MACI

一直以来,MACI (最小化抗共谋基础设施)是 DoraHacks.io 上的一个有效的工具。该工具使社区治理具有抗共谋性和促使Grant DAO 分配更加公平。

2 months ago   •   5 min read   •   Loading Views
Zero-knowledge and layer2